Welkom bij Medisan, De webshop voor de professionele Sportverzorger, Fysiotherapeut en Masseur
0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

 

MEDISAN

 

 

Artikel 1.                Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden” wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

 1. 1.        Medisan ., statutair gevestigd te Delft, kantoorhoudende te (2624 HX) Delft, aan de Neringstraat  nummer 12, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;
 2. 2.        Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht / op verzoek van wie Medisan Producten levert en / of Diensten verricht, dan wel met wie Medisan een andersoortige overeenkomst aangaat of met wie Medisan in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
 3. 3.        Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Medisan en Wederpartij totstandkomt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. 4.        Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Medisan, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
 5. 5.        Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Medisan voor of ten behoeve van Wederpartij verricht;
 6. 6.        Order: iedere opdracht van Wederpartij in welke vorm dan ook.

 

Artikel 2.                Toepasselijkheid

 1. 1.        Deze Voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedin­gen en Overeenkomsten waarbij Medisan partij is, waaronder die waarbij zij goederen en/of diensten van welke aard ook aan Wederpartij levert, aanbiedingen en acceptaties daarvan daaronder begrepen, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
 2. 2.        Deze Voorwaarden prevaleren te allen tijde. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; laatstgenoemde voorwaarden zijn slechts toepasselijk indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Medisan zijn aanvaard.
 3. 3.        De Wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechts­verhouding, met Medisan.
 4. 4.        Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Medisan worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

 

Artikel 3.                Offertes en totstandkoming Overeenkomst

 1. 1.        De door Medisan uitgebrachte offertes zijn voor zowel Medisan als Wederpartij geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Wederpartij. De geldigheid van een offerte is 60 dagen, tenzij anders vermeld.
 2. 2.        Medisan kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 3. 3.        Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Medisan binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
 4. 4.        Ten opzichte van de Wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of de orderbevestiging van Medisan tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 4.                Ontbinding en opschorting

 1. 1.        Medisan is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:
 2. -          indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Medisan omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplich­tingen zal (kunnen) voldoen;
 3. -          indien Medisan de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zeker­heid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvol­doende is;
 4. -          indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden niet stipt nakomt.
 5. 2.        In de genoemde gevallen is Medisan tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de Overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de Wederpartij geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van even­tuele andere reeds verrichte tegenprestaties.
 6. 3.        In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van Medisan op de Wederpartij direct en ineens opeisbaar.
 7. 4.        Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle andere rechten en vorderingen.
 8. 5.        Indien overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert, is Medisan bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit Wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

 

Artikel 5.                Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheids­wege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
 2. Alle aan Medisan door toeleveranciers in rekening gebrachte prijsverhogingen worden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij doorberekend.
 3. Alle facturen zullen door Wederpartij worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij de gehele som binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel aan Medisan. Betaling geschiedt zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft. Medisan levert nieuwe klanten alleen bij directe betaling.

  U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Medisan geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@medisan.nl  Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Wederpartij de wettelijke rente, in de zin van artikel 119a, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd over het nog openstaande (gedeelte van) factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Indien Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerech­telijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuit­oefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (15%) van het totale bedrag.
 5. Indien de kredietwaardigheid van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Medisan nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

 

Artikel 6.                Eigendomsvoorbehoud

Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Medisan, totdat alle bedragen die Wederpartij ter zake verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in het vierde lid van het voorgaande artikel waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Medisan zijn voldaan.

 

Artikel 7.                Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij of van een door Wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 

Artikel 8.                Leveringstermijnen

Alle door Medisan genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Medisan bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Medisan niet in verzuim. Medisan is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Medisan en Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd al een grond tot ontbinding van de Overeenkomst voor beide partijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, 11 en 13.

 

Artikel 9.                Klachten

 1. 1.        Op Wederpartij rust de verplichting om geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Medisan. Niet-tijdige melding ontslaat Medisan van verplichtingen tot herstel c.q. vervanging.
 2. 2.        Klachten over door Medisan geleverde diensten en het functioneren of onvolkomenheden van geleverde zaken welke eerst tijdens het gebruik naar voren komen, worden door Medisan slechts in behandeling genomen indien de Wederpartij hiervan direct na ontdekking c.q. nadat hij de onvolkomenheden had behoren te ontdekken, kennis geeft aan Medisan.

 

Artikel 10.              Aansprakelijkheid Medisan

 1. 1.        Medisan aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. 2.        Indien de Wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekort­koming aan de zijde van Medisan, dient de Wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen. De totale aansprakelijkheid van Medisan wegens toereken­bare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW).

Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

 1. 3.        Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 2. -          de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Medisan aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Wederpartij de Overeenkomst heeft ontbonden;
 3. -          de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
 4. -          de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
 5. 4.        Een tekortkoming kan slechts aan Medisan worden toegerekend indien haar enige schuld treft.
 6. 5.        Medisan aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door de Wederpartij van de in de Overeenkomst en/of in de onderhavige Voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Medisan, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.
 7. 6.        Medisan aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken.
 8. 7.        Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de verplichting tot vergoeding van directe schade van Medisan beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks excl. BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeen­komst bedongen prijs (zulks excl. BTW) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 9. 8.        Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
 10. 9.        De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid en vergoe­dingsverplichting gelden niet bij schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Medisan.
 11. 10.     Maximumbedragen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld van Medisan.
 12. 11.     De aansprakelijkheid van Medisan wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Medisan onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Medisan ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd moge­lijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Medisan in staat is adequaat te reageren.
 13. 12.     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Medisan meldt.
 14. 13.     Wederpartij vrijwaart Medisan voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijk­heid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Medisan geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.
 15. 14.     Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 

Artikel 11 .             Overmacht

 1. 1.        Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhin­derd is als gevolg van overmacht en derhalve niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toereken­bare tekortkoming van toeleveranciers van Medisan.
 2. 2.        Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de Overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Artikel 12.   Aansprakelijkheid Wederpartij

 1. 1.        De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van haar gedragingen in strijd met de in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden opgelegde verplichtingen en verboden en/of de door Medisan gegeven aanwijzingen.
 2. 2.        De Wederpartij vrijwaart Medisan voor alle aanspraken van derden betreffende deze schade.

 

Artikel 13 .                             Beëindiging

 1. 1.        Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekort­koming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
 2. 2.        Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. 3.        Medisan kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Medisan zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. 4.        Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Medisan ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Medisan vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 14.              Toepasselijk recht en geschillen

 1. 1.        Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
 2. 2.        Geschillen worden beslecht door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter.

 

Artikel 15.              Slotbepalingen

 1. 1.        Indien één of meer artikelen van deze overeenkomst ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze overeenkomst niet aangetast.
 2. 2.        Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan.
 3. 3.        Het is Medisan toegestaan de in enige Overeenkomst met Wederpartij omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Medisan worden overgedragen, dient Medisan de Wederpartij hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden. Medisan is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden.
 4. 4.        Indien Medisan op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Medisan niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat het zijn bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
 5. 5.        Het is partijen niet toegestaan de Overeenkomst of rechten en/of verplichtingen uit de Overeen­komst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij(en) bij de Overeenkomst.
 6. 6.        Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze Voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zonodig buiten beschouwing te blijven.

Over ons

Onze openingstijden:
Maandag:        GESLOTEN
Dinsdag:         09:00 - 16:00
Woensdag       09:00 - 16:00   
Donderdag      09:00 - 16:00
Vrijdag            09:00 - 16:00
Zaterdag         11:00 – 14:00 (eerst bellen i.v.m. beurzen etc.)


Neringstraat 12    
2624 HX  Delft
015-2136026.
KVK: 27227180
BTWNR: NL819667468B01

Vragen?

Mist u iets? heeft u vragen? Belt u even met de winkel: 015-2136026. 

Een product gezien wat elders goedkoper is? Bel even dan rekenen wij uiteraard ook die prijs!!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn exclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies