Top

Arniflor Gelei

 • Arniflor Gelei
 • Arniflor Gelei


Vallen en stoten gel

Arniflor® Vallen en stoten gel

Per 100 g gel bevat Arniflor Vallen en stoten gel het werkzame bestanddeel: 10 g Arnica montana planta tota, tinctuur ad usum externum.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: alcohol, carbomeer, methylparabeen (E218), natrium EDTA, triethanolamine en water.

Verantwoordelijke voor het in de han- del brengen
VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321

1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-9011).

In het register voor homeopathische farmaceu- tische producten ingeschreven onder RVH 80032.

1. Wat is Arniflor Vallen en stoten gel en waarvoor wordt het ge- bruikt?

Arniflor Vallen en stoten gel is een homeopa- thisch geneesmiddel voor gebruik bij kneuzingen en verstuikingen en blauwe plekken ten gevolge van letsel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Verpakking

De gel wordt verpakt in een tube met een in-

houd van 75 gram, voorzien van een schroef- dop.

2. Wat u moet weten voordat u Arniflor Vallen en stoten gel gebruikt

Wanneer mag u Arniflor Vallen en sto- ten gel niet gebruiken?
Arniflor Vallen en stoten gel mag u uitsluitend gebruiken op een intacte huid, dus niet bij open wonden. Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden Arniflor Vallen en stoten gel te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Arniflor Vallen en stoten gel?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Arniflor Vallen en stoten gel moet zijn.

Gebruik van Arniflor Vallen en stoten gel in combinatie met voedsel en drank Er zijn geen effecten te verwachten bij het gebruik van Arniflor Vallen en stoten gel in combinatie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Arniflor Vallen en stoten gel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van ma- chines
Het is niet waarschijnlijk dat Arniflor Vallen en stoten gel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele be- standdelen van Arniflor Vallen en stoten gel
In een enkel geval kan een overgevoeligheidsre- actie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Arniflor Vallen en stoten gel (nogmaals) te gebruiken.Vraag indien nodig uw arts of apotheker om advies.

Arniflor Vallen en stoten gel bevat methylpara- been. Methylparabeen kan vertraagde allergi- sche reacties, zoals contactdermatitis veroor- zaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitslag en bronchospasmen.

Gebruik van Arniflor Vallen en stoten gel in combinatie met andere genees- middelen
Er zijn geen interacties met andere geneesmid- delen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt ver- krijgen.

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Arniflor Vallen en stoten gel zorgvuldig te gebruiken om een goed resul- taat te bereiken.

 • Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

 • Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.

 • Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbete- ren.

Inhoud van deze bijsluiter
 1. Wat is Arniflor Vallen en stoten gel en waar- voor wordt het gebruikt?

 2. Wat u moet weten voordat u Arniflor Vallen en stoten gel gebruikt

 3. Hoe wordt Arniflor Vallen en stoten gel ge- bruikt?

 4. Mogelijke bijwerkingen

 5. Hoe bewaart u Arniflor Vallen en stoten gel?

 6. Algemene informatie

3. Hoe wordt Arniflor Vallen en stoten gel gebruikt?

Arniflor Vallen en stoten gel is uitsluitend be- stemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de dop worden geopend. De gel 2 tot 3 maal daags op de pijnlijke en/of gezwollen plekken aanbrengen en licht inmasse- ren. De ingesmeerde huid kan afgedekt worden, om vlekken in kleding te voorkomen. Indien binnen 14 dagen geen verbetering optreedt, of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wan- neer de behandeling met Arniflor Vallen en stoten gel wordt gestopt
Er zijn geen effecten te verwachten na het stop- pen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoelig- heidsreactie voordoen in de vorm van een huid- irritatie. Deze irritatie is te herkennen aan een jeukende huiduitslag die vaak met roodheid be- gint. Deze uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Arniflor Vallen en stoten gel. Indien de huiduitslag niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen.Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apo- theker.

5. Hoe bewaart u Arniflor Vallen en stoten gel?

Arniflor Vallen en stoten gel buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

 

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het doosje en de tube na of onder de woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25oC.

6.Algemene informatie

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische geneesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: www.cbg-meb.nl.

Milieu

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in augustus 2006.

 

page2image32976
page2image33248
 


Reviews (0)
Type de code over
Stuur naar een vriend
@
@
Generating captcha code