Top

Arniflor Zalf 75 Gram

 • Arniflor Zalf 75 Gram

Arniflor zalf 75 gram
Bijsluiter:

Arniflor®

Vallen en stoten zalf

Arniflor®
Vallen en stoten zalf

Per 100 g bevat Arniflor Vallen en stoten zalf het werkzame bestanddeel: 10 g Arnica montana planta tota, tinctuur ad usum externum.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: wolvet, water, cetostearylalcohol, chlorofyl (E141), vloei- bare paraffine, polyglyceryldipolyhydroxyste- araat en witte vaseline.

Verantwoordelijke voor het in de handel brengen
VSM Geneesmiddelen bv
Postbus 9321

1800 GH Alkmaar

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met de homeopathielijn van VSM Geneesmiddelen bv (0800-9011).

In het register voor homeopathische farmaceu- tische producten ingeschreven onder RVH 80034.

1. Wat is Arniflor Vallen en stoten zalf en waarvoor wordt het gebruikt?

Arniflor Vallen en stoten zalf is een homeopa- thisch geneesmiddel voor gebruik bij kneuzingen en verstuikingen en blauwe plekken ten gevolge van letsel. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie.

Verpakking

De zalf wordt verpakt in een tube met een in- houd van 25 of 75 gram, voorzien van een schroefdop.

2. Wat u moet weten voordat u Arniflor Vallen en stoten zalf gebruikt

Wanneer mag u Arniflor Vallen en stoten zalf niet gebruiken?
Arniflor Vallen en stoten zalf mag u uitsluitend gebruiken op een intacte huid, dus niet bij open wonden. Personen met een overgevoeligheid voor één van de bestanddelen wordt afgeraden Arniflor Vallen en stoten zalf te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Arniflor Vallen en stoten zalf?
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met Arniflor Vallen en stoten zalf moet zijn.

Gebruik van Arniflor Vallen en stoten zalf in combinatie met voedsel en drank Er zijn geen effecten te verwachten bij het ge- bruik van Arniflor Vallen en stoten zalf in combi- natie met voedsel en drank.

Zwangerschap en borstvoeding

Arniflor Vallen en stoten zalf kan voor zover be- kend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoe- ding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet waarschijnlijk dat Arniflor Vallen en stoten zalf bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Arniflor Vallen en sto- ten zalf
In een enkel geval kan een overgevoeligheids- reactie optreden voor één van de bestanddelen. Personen met een dergelijke overgevoeligheid wordt afgeraden Arniflor Vallen en stoten zalf (nogmaals) te gebruiken.Vraag indien nodig uw arts of apotheker om advies.

Gebruik van Arniflor Vallen en stoten zalf in combinatie met andere genees- middelen
Er zijn geen interacties met andere geneesmid- delen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt ver- krijgen.

3. Hoe wordt Arniflor Vallen en

stoten zalf gebruikt?

Arniflor Vallen en stoten zalf is uitsluitend be- stemd voor uitwendig gebruik. De tube kan met behulp van de punt in de dop worden geopend. De zalf 2 tot 3 maal daags op de pijnlijke en/of gezwollen plekken aanbrengen en licht inmasse- ren. De ingesmeerde huid kan afgedekt worden,

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de be- handeling van een milde aandoening waarbij ad- vies van een arts niet noodzakelijk is.Toch blijft het belangrijk om Arniflor Vallen en stoten zalf zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

 • Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

 • Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.

 • Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbete- ren.
  Inhoud van deze bijsluiter

 1. Wat is Arniflor Vallen en stoten zalf en waar- voor wordt het gebruikt?

 2. Wat u moet weten voordat u Arniflor Vallen en stoten zalf gebruikt

 3. Hoe wordt Arniflor Vallen en stoten zalf ge- bruikt?

 4. Mogelijke bijwerkingen

 5. Hoe bewaart u Arniflor Vallen en stoten zalf?

 6. Algemene informatie

om vlekken in kleding te voorkomen. Indien bin- nen 14 dagen geen verbetering optreedt of uw klachten zich dikwijls herhalen, doet u er goed aan een arts te raadplegen.

Effecten die u kunt verwachten wan- neer de behandeling met Arniflor Vallen en stoten zalf wordt gestopt
Er zijn geen effecten te verwachten na het stop- pen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich een overgevoelig- heidsreactie voordoen in de vorm van een huid- irritatie. Deze irritatie is te herkennen aan een jeukende huiduitslag die vaak met roodheid be- gint. Deze uitslag verdwijnt gewoonlijk als men stopt met het gebruik van Arniflor Vallen en stoten zalf. Indien de huiduitslag niet binnen een week na het stoppen van het gebruik over is, dient u contact met uw arts op te nemen.Voor personen met een dergelijke overgevoeligheid is het gebruik van dit geneesmiddel af te raden. Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apo- theker.

5. Hoe bewaart u Arniflor vallen

en stoten zalf?

Arniflor Vallen en stoten zalf buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en op de tube. U vindt de datum op het

doosje en de tube na of onder de woorden “Niet te gebr. na:” (=niet te gebruiken na).

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25oC.

6.Algemene informatie

Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathische ge- neesmiddelen is te vinden op de website van het CBG: www.cbg-meb.nl.

Milieu

A

Vallen en stoten zalf 25 g en 75 g

Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwelijks mi- lieubelastend is, adviseren wij u toch de restan- ten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg ver- pakkingsmateriaal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in au- gustus 2006.

page2image30648
page2image30920
 


Reviews (0)
Type de code over
Stuur naar een vriend
@
@
Generating captcha code